תנאי שימוש אתר Careebiz

תנאי שימוש למשתמש/ת אתר Careebiz

תאריך עדכון אחרון: 9 באוקטובר, 2017

אתרי האינטרנט שכתובתם www.careebiz.com ו-www.careebizmag.com (ביחד ו/או לחוד “האתר”) שייכים לחברת קריביז (2017) בע”מ, ח.פ. 515629210 (“אנו” או “החברה” או "קריביז").

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או צפייה בתכני האתר כפי שיתעדכנו מעת לעת מעידה על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או כל מסמך אחר הקשור למסמך זה (“תנאי השימוש”). אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש (בחלקם או במלואם) הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס חוקי אחר). אם את/ה (או הוריך או אפוטרופוס אחר מטעמך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, המשתמש/ת (כהגדרתו להלן) באתר, והנם הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי העושה שימוש באתר מטעמך לבין החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש והחוק הרלוונטי החל במדינה בה מתבצע השימוש באתר. האחריות לקרוא, להבין ולמלא אחר הוראות הדין החל במדינה בה נעשה השימוש באתר הינה על אחריותך המלאה כמשתמש/ת.

שימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

1. אתר ה-Careebiz


האתר הינו פלטפורמת תוכן הכוללת תוכן מסוגים שונים בתחומי מציאת העבודה וייעוץ הקרירה. בין היתר, האתר כולל עמודי מידע על מעסיקים ("עמודי המעסיקים"), משובי עבודה וראיונות עבודה ("משובים") וכן ערוצי מידע הכוללים סקירות, נתונים, ניתוחים, תכנים, חוות דעת, המלצות ועוד (הנ"ל ייקרא ביחד "התוכן").

2. קניין רוחני

2.1. האתר כולל תכנים אשר מקורם בחברה ו/או בצדדי ג' אשר העניקו לחברה זכות שימוש בו, לרבות פרסומו באתר. תכנים אלו הנם רכושם הבלעדי של החברה (או של צדדי ג' כאמור) ואין להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את התוכן בשום צורה שהיא ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי העולה בקנה אחד עם מטרות האתר ועם תנאי השימוש ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

2.2. כל זכויות היוצרים (בין אם רשומות אם לא רשומות), לרבות הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע האמור בסעיף 2.1 לעיל ובמידע הסטטיסטי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות ), לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לחברה (או שלחברה הוקנתה זכות שימוש בו ו/או לפרסם אותו באתר) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על יד החברה באמצעות האתר כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של החברה (או של צדדים שלישיים), לרבות במידע. חל איסור מוחלט על העתקה, פרסום, הצגה בפומבי, מסירה לצד שלישי של עמודי האתר ו/או המידע, בחלקם או במלואם, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד האתר, עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.

3. משובים, ביקורות ועמודי מעסיקים

3.1. התוכן באתר כולל תכנים אשר מקורם בחברה וכן תכנים אשר מועלים על-ידי צדדי ג' חיצוניים לחברה כגון משובים וביקורות על מעסיקים המועלים על-ידי משתמשי האתר תכנים המועלים לעמודי המעסיקים על-ידי לקוחות עסקיים ("תכני צד ג'"). היות ואינם בשליטתה, החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכני צד ג', לרבות בכל הקשור לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בתכני צד ג'.

3.2. בכפוף להוראות הדין החל, בעצם הרשמתך והעלאת תוכן לאתר, הינך מקנה לחברה רישיון כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש שתמצא לנכון בתכני צד ג' על מנת לקדם את האתר ו/או את החברה ועסקיה, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, למכור (לרבות באמצעות מתן רישיון למספר בלתי מוגבל של צדדי ג'), למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך שהחברה תמצא לנכון. כמו כן, הנך מצהיר בזאת כי כל תוכן צד ג' שהועלה על-ידך הועלה , תוך וויתור על כל טענה ו/או דרישה, לרבות טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצר ו/או לכל תמורה או תשלום מכל סוג שהוא בגין התוכן ו/או פרסומו באתר ו/או שימושו על-ידי החברה בכל דרך שתמצא לנכון. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע תמריצים (לרבות כלכליים) למשתמשים ו/או צדדי ג' על מנת שיעלו משובים לאתר.

3.3. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכני צד ג' אשר הועלו על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965 ו/או כל חוק אחר.

4. תכנים באתר Careebiz

4.1. משתמש המעוניין לפרסם משוב באתר יעשה זאת על בסיס חוויותיו האישיות והסובייקטיביות בלבד. יש להימנע מלכלול מידע אשר קיבלת ו/או שמעת מאנשים אחרים, פורומים, שמועות, ציטוטים או כל מקור אחר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לעשות שימוש במשובים למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור.

4.2. שקיפות וחופש הביטוי הוא מאבני היסוד של החברה והאתר אולם על מנת לשמור על קהילה מכובדת ומכבדת, כמו גם לשמור על חוקי מדינת ישראל, בעת העלאת תוכן לאתר הנך מתחייב להימנע מלהעלות תכנים בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ומתבקש להימנע מלהעלות: (1) תכנים הכוללים גסויות, פוגענות, גזענות, הערות מיניות, דברי שטנה, שיימיניג, איומים, עלבונות, בריונות, לשון הרע והוצאת דיבה; (2) כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (3) תכנים הפוגעים בפרטיות; (4) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (5) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו;; (6) ו/או תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, משתמש מתבקשים להימנע מלפרסם דעות אישיות על סוגיות של מוסר, פוליטיקה, חברה, דת, גזע ולאום.

4.3. באתר קיימים גם מאמרים המלצות וטיפים בנושא מציאת עבודה וניהול קריירה, הנכתבים על ידי אנשי מקצוע ו/או צוות האתר ואשר מאפשרים למשתמשים לקבל מידע והמלצות בנושאים הנ"ל. המידע האמור הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.

4.4. אנו נפרסם באתר אך ורק תכנים אשר נכתבו על-ידי משתמשים שהנם בני 18 ומעלה.

4.5. אין לפרסם ביקורות עצמיות על עסקים ו\או על מתחרים, מטעם משתמשים פרטיים או עסקיים. חל איסור מוחלט על כפיית כתיבת ביקורות עובדים על ידי המעסיקים, הצעת תמריצים, תמורה או תשלום מכל סוג שהוא עבור כתיבת ביקורת על חברה או משוב ראיון. כן, חלק איסור על סחר בביקורות עם מעסיקים ו\או גולשים אחרים.

5. הסרת תכנים

5.1. אנו רואים בשקיפות וחופש הביטוי את אבני היסוד עליהם מתבססת קהילת אתר ה-Careebiz ומאמינים בהצגת התכנים בדיוק כפי שהובאו על-ידי המשתמש. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להסיר או לערוך תוכן (בחלקו או במלואו) ולחסום משתמש לפי ראות עיניה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקום בו לא עמד בתנאי השימוש, והכל ללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, החברה אינה תומכת במכלול הדעות המובעות על ידי הכותבים ואינה מגבה כל דעה. על אף האמור לעיל, ולאור ה"אני מאמין" של החברה, כל עריכה של תוכן תתבצע באופן השומר ככל הניתן על אופיים של הדברים כפי שהובאו על-ידי כותביהם.

5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מקום בו משתמש ביקש לדווח על תוכן בעייתי במסגרת המשובים באמצעות לחיצה על כפתור "דווח על בעיה עם הביקורת",. החברה עשויה (אך לא מתחייבת) לערוך בדיקה אודות המשוב בהיקף ובאופן לפי ראות עיניה, ולקבל החלטה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בדבר פרסומו מחדש של המשוב, בחלקו או במלואו.

5.3. הנך מסיר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע לכל תוכן שהוסר כאמור.

6. שינויים

6.1. שינויים בתנאי השימוש

בכפוף להוראות הדין החל, החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת. על אף האמור לעיל, שינויים בתנאי השימוש אשר החברה סבורה כי הנם מהותיים ילוו בהודעה מוקדמת במסך הבית של האתר, המודיעה על שינוי תנאי השימוש ופירוט תמציתי של השינויים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר אולם שימושך באתר לאחר עריכת שינויים כאמור בתנאי השימוש יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים.

6.2. שינויים באתר

החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק את האתר (כולו או חלקו) ו/או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר (והכל עם או בלי הודעה מראש); כמו כן, החברה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא לחסום את הגישה לאתר (בחלקו או במלואו) /או לאפשר גישה לאזורים מסוימים באתר למשתמשים רשומים בלבד. החברה לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי או הורדה (מלאה או חלקית) של האתר כאמור. ככל שהנך מתנגד/ת לשינויים שבוצעו על ידי החברה או לזכותה לבצע שינויים כאמור, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר. עצם שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

7. כללי שימוש למשתמשי האתר

בעצם השימוש באתר הנך מצהיר/ה כי השימוש שתעשה/י באתר יהיה בהתאם להוראות כל דין והינו נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באתר.

הנך מתחייב בזאת כי המסגרת שימושך באתר לא תעשה אחד או יותר מהמעשים הבאים: (1) התחזות לאחר, לרבות אדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה; (2) מסירה ביודעין של תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי; (3) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או באתר; (4) שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות; (5) שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר (לרבות, לשם הדוגמא, כל דוג של Data Mining ו/או Data Crawling) או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה;

בכפוף להוראות הדין החל, החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לחסום את גישתך לאתר ו/או את יכולתך להעלות לאתר תכנים או משובים ללא הודעה מוקדמת וללא חובה לספק נימוק או הסבר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. הנך מאשר/ת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר כאמור. הפסקת הגישה שלך לאתר לא תפגע בתחולת תנאי השימוש על התקופה בה עשית שימוש באתר ולכל תוכן שהעלית לאתר במהלך התקופה כאמור.

במידה ונחסמה גישתך לאתר ו/או יכולתך להעלות תכנים לאתר מכל סיבה שהיא, לא תוכל לשוב ולעשות שימוש באתר ו/או להעלות תכנים לאתר ללא ביצוע פניה לחברה בבקשה לשוב ולאפשר לך גישה לאתר ו/או להעלאת תכנים. עוד יובהר כי, במהלך תקופת החסימה (ככל שתהיה כזו) לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באתר תחת פרטי משתמש אחרים. לתשומת לבך כי בגין רישום לאתר תוך התחזות לאחר את/ה עשוי לעבור עבירה פלילית האסורה על פי חוק.


8. כניסה לאתר

8.1. הזדהות בכניסה לאתר

כדי לחזק את אמינות הביקורות ועל מנת ליצור חשבון באתר, תתבקש לספק פרטים מזהים כגון מספר הטלפון הנייד שלך, כתובת דוא"ל חוקית ותתבקש להגדיר סיסמת אבטחה. על כתובת הדוא"ל שלך להיות נגישה וכזו שתאפשר לנו ליצור איתך קשר ישיר.
הנתונים שתמסור/תמסרי בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. שימוש החברה בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.

8.2. כניסה לאתר באמצעות Codex

נכון למועד זה, חברת קודקס מערכות בע"מ, ח.פ 512834037 (להלן: "קודקס"), הינה המפעילה הבלעדית של האתר, וישנה אפשרות להירשם ולהתחבר לאתר באמצעות חשבונך באתר האינטרנט של קודקס (www.codex.co.il) ("אתר קודקס") או באמצעות קישור התחברות שעשוי להיות מועבר במסגרת דיוורים מאת חברת קודקס ו/או קריביז; במידה ותבחר להירשם או להתחבר לאתר בדרך זו, תתבקש להזין מספר טלפון נייד (הקיים במערכת קודקס), ולאחר מכן תועבר למסך הזדהות אישית. הנך מאשר בזאת כי ידוע לך שהתחברות כאמור משמעה שיתוף מידע בין החברה לבין קודקס (ולהפך), ובמידה ונרשמת ו/או התחברת לאתר באמצעות חשבונך באתר קודקס, ובעצם הרשמתך ו/או כניסתך לאתר כאמור הנך מאשר: (א) כי החברה תהיה רשאית להעביר לשימושה של קודקס כל מידע שמועלה על-ידך לאתר (גם במידה והמידע נמסר באופן אנונימי) וכל מידע סטטיסטי (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות), וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 3.2 לעיל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה; וכן (ב) כי הנך מאשר לקודקס למסור לחברה, ולחברה לקבל מקודקס ולעשות כל שימוש שתמצא לנכון בהתאם למדיניות הפרטיות להלן, את המידע הבא, כפי שמופיע במערכות קודקס: (1) שמך המלא; (2) כתובת הדוא"ל שלך; (3) תוכן משובים שהועלו על-ידך לאתר קודקס (מובהר בזאת כי במידה ומשובים כאמור הועלו לאתר קודקס באופן אנונימי, החברה לא תעשה בהם שום שימוש אשר יש בו כדי לחשוף את זהותך ככותב המשוב). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד קודקס בקשר עם האמור בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל.

8.3. שונות

8.3.1. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר כאמור ונתונים שיסופקו מאת קודקס יישמרו במאגר המידע של האתר. שימוש החברה בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.

8.3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים.

8.3.3. לחברה עומדת הזכות לחסום את גישתך לאתר ולהסיר לאלתר תוכן שהועלה על-ידך. האחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא חלה עליך בלבד. במידה ותזהה שימוש חריג בחשבונך, אנא הודע לנו בהקדם ואנו נפעל לספק לך קישור להמצאת סיסמא חלופית.

9. תשלום

נכון למועד זה, האתר ותכניו זמינים לעיון ללא תשלום אולם החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתחיל לגבות תשלום בגין חלק או כל התכנים המובאים באתר.

10. לקוחות ומשתמשים עסקיים

לקוחות עסקיים במסלולים מסוימים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) (“הלקוח/ה העסקי/ת”) יפעלו בהתאם להסכם ייעודי שייחתם בין כל לקוח/ה עסקי/ת לבין החברה, שיגדיר, בין היתר, את תנאי ההתקשרות המסחריים בין החברה לבין הלקוח העסקי. (“ההסכם העסקי”). ללקוחות עסקיים תהיה גישה למערכת ניהול עמוד המעסיק שלהם באתר והרשאות הכוללת, בין היתר, אפשרות להעלות ולעדכן תכנים בעמוד המעסיק ולהפיק דו"וחות, מידע ונתונים סטטיסטיים מתוך תכנים מסויימים הנמצאים באתר.

11. תחרויות ופרסים

11.1 קריביז שומרת לעצמה את הזכות לקיים מעת לעת תחרויות בקרב משתמשי האתר, כולם או חלקם ("תחרויות"), לרבות כאלו הנושאים פרסים.

11.2. מבלי לגרוע מיתר כללי תנאי השימוש, וככל ולא פורסמו כללים ו/או תנאים אחרים וספציפיים לגבי תחרות מסויימת או הפרס/ים המוענק/ים במסגרתה (ככל ורלוונטי), יחולו התנאים שלהלן:
11.2.1. שיקול הדעת לגבי הפרסים שיוענקו בתחרויות, ככל שיוענקו, ומאפייניהם יהיה שמור באופן בלעדי לקריביז. ככל ויש פרט לגבי הפרס שלא פורסם על-ידי קריביז במסגרת פרסומיה, ניתן לפנות לקריביז על מנת לבררם.
11.2.2. במידה ולא נקבע מועד אחר על-ידי קריביז במסגרת התחרות, פרסים יהיו ניתנים למימוש עד למועד המוטבע עליהם.
11.2.3. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא יינתן עודף או זיכוי מכל סוג שהוא בגין שימוש בחלק משוויו של שובר פרס.
11.2.4. הפרסים בתחרות הינם אישיים, וזוכה בתחרות לא יהא רשאי להסב ו/או להמיר ו/או להחליף ו/או לשנות את זכייתו בכסף, שווה כסף או כל מוצר אחר.
11.2.5. למען הסר ספק, יובהר כי חבות במס מכל סוג שהיא בגין זכייה בפרס, ככל שתהיה, תחול על הזוכה בפרס.
11.2.6. קריביז שומרת לעצמה את הזכות לעצור תחרות בכל עת ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או להחליף את הפרסים ו/או את שווים בכל תקופת התחרות או אחריה, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
11.2.7. למען הסר ספק יודגש כי, בחירת הזוכים בתחרות נתונה באופן בלעדי לשיקול דעתה של קריביז, והיא אינה מחויבת בפרסום הליך הבחירה ו/או נימוקים לבחירה. מוסכם כי לא תהיה למי מהמשתתפים בתחרויות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לנושאים אלו.
11.2.8. קריביז תהא רשאית לפסול כל משתתף מהשתתפות בתחרות וכן לא להעניק פרס ו/או לבטל לכל זוכה פרס בו זכה באם מצאה כי המשתתף ו/או הזוכה פעל בדרכים פסולות ו/או במרמה ו/או הפר הוראות כל דין ו/או תקנון זה ו/או כל הסכם אגב ו/או לשם ההשתתפות בתחרות ו/או מימוש הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קריביז ו/או מי מטעמה, בין לפני הכרזת הזוכים בתחרות ובין לאחריה. יובהר כי המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קריביז ו/או מי מטעמה בשל כך.
11.2.9. שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה בכל מחלוקת ו/או עניין הקשורים לתחרות ו/או לתוצאותיה יהיו נתונים בידי קריביז. הכרעתו של עורך התחרות תהיה סופית ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קריביז ו/או מי מטעמה.
11.2.10. קריביז לא תהיה אחראית על טיבו ו/או איכותו של הפרס ו/או התאמתו לזוכה ו/או כל מאפיין אחר הקשור בפרס או במימושו אשר תלוי בגוף שלישי שאינו קריביז, לרבות גוף שלישי המעניק בפועל את הפרס. למשתתף בתחרות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר האמור לעיל.
11.2.11. המשתתף מצהיר כי קריביז ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, וכן כל אובדן, הפסד והוצאות מכל סוג שיגרמו לו בקשר עם התחרות ו/או מימוש הפרס. יובהר כי המשתתף לא יהא זכאי לכל החזר בגין כל הוצאה הקשורה להשתתפות ו/או לזכייה בפרס.
11.3. המשתתף מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שזכייתו בתחרות, ככל שיזכה, עשויה לקבל סיקור תקשורתי. בהשתתפותו בתחרות, מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום כל מסר שהועבר על-ידו לעורך התחרות, וכן את שמו ואת דבר השתתפותו וזכייתו בתחרות בכל אמצעי תקשורת ובכל מדיה וזאת מבלי שיהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין פרסומים כאמור. מוסכם בזאת כי קריביז עשויה להציב את דבר הפרסומים כאמור, לרבות תוך שיתוף פעולה של הזוכה, כתנאי לקבלת הפרס בתחרות.
11.4. קריביז תיצור קשר עם הזוכים בתחרויות. לכל אחד מהזוכים תינתן הזדמנות לשמר את זכייתו בפרס באמצעות יצירת קשר עם עורך התחרות, וזאת במהלך 48 שעות מיד לאחר שליחת הודעה מאת עורך התחרות, כאמור. במידה והזוכה לא יצור קשר בתוך 48 שעות כאמור, ייבחר זוכה אחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קריביז.
11.5. במידה והפרס לא הגיע לידי הזוכה ו/או לא מומש על-ידו במועד או בכלל מסיבה שאינה תלויה בקריביז, לא תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה כנגד קריביז בעניין זה.
11.6. ככל ותמצא לנכון ו/או הדבר יידרש על פי דין, קריביז תערוך ותפרסם תקנון ספציפי למקרים ספציפיים.

12. הגבלת אחריות

12.1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכני צד ג', לרבות בקשר לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, לרבות משתמשי האתר.

12.2. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, לא תהיה לך שום תביעה, דרישה או טענה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

12.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, (ו/או כל מי שקיבל היתר מפורש ממנה), רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת ייעודיים לכך באתר. האחריות על המודעות המתפרסמות ועל תוכנן היא על המפרסמים בלבד, ולחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות והאחריות על התעניינות ו/או רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.

13. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.

14. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

15. פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל info@careebiz.co.il.